Общи условия за ползване

„Чудо на чудесата“ (www.chudonachudesata.bg) е онлайн платформа (наричана по-долу за краткост Платформа) на Фондация „Чудо на чудесата“ с адрес България, София, ул. „Веслец“ 40, етаж 2, ап.13, наричана по-долу за краткост Фондацията. Представлява онлайн платформа за набиране на дарения за благотворителни кампании и организации. Всеки дарител има шанс да получава благодарствени дарове за своята добрина в края на всеки календарен месец.
Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия, преди да използвате Платформата. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Фондацията, с който получавате правото да използвате услугите на „Чудо на чудесата“ при спазване на условията по-долу. Настоящите Общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на Платформата и Фондацията. Чрез достъпа до (зареждането на) Платформата Вие приемате Общите условия и се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите Общи условия и се задължавате да ги спазвате. В случай че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте Платформата.

1. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ
По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:
“ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на Платформата.
“УСЛУГА/УСЛУГИ” на сайта включват:

• Достъп до предоставяните информационни ресурси/данни на сайта;
• Създаване на благотворителна кампания за набиране на средства
• Възможност да участва във всички благотворителни инициативи на Фондацията, свързани с дарители и надарени
• Създаване на профил/представяне на основните дейности за редовно/месечно дарителство към DMS (предстои да бъде разработено)
• Получаване по имейл на съобщения и бюлетини от регистрираните за услугата Потребители на сайта.
• Създаване на собствена подстраница за корпоративни дарители и техните специални благотворителни кампании (предстои да бъде разработено)

2. РОЛИ

2.1. Фондацията:
– администрира Платформата: одобрява всички кампании и Чудотворци(Каузи и Организации); одобрява и публикува създадените от Чудотворците кампании; превежда даренията на чудотворците;
– развива Платформата като посещаемост и видимост;
– популяризира включените кампании пред фирми, дарители и доброволци.
2.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да влиза в следните роли:
2.1. ЧУДОДЕЕЦ (Дарител): физическо или юридическо лице без ограничение.

2.2. ЧУДОТВОРЕЦ (НПО или друг инициатор на благотворителна кауза): физическо или юридическо лице. ЧУДОТВОРЕЦЪТ подава информация за кампанията(чудото), която представлява.

3. ЧУДОТВОРЕЦ

3.1. ЧУДОТВОРЕЦЪТ може да представя кампания. Кампанията включва заглавие, финансова цел, срок за даряване, снимки, видео, текст-апел, лична история, представяне на чудотвореца, новини, линия, показваща растеж на даренията, възможност за Facebook интеграция, затваряне и отчитане. ЧУДОТВОРЕЦЪТ попълва и подава въпросник, описващ кампанията на официалния мейл на Платформата.
3.2. Един ЧУДОТВОРЕЦ може да изпрати за участие неограничен брой кампании, стига те да отговарят на условията и целите на Фондацията.

4. Чудотворци могат да бъдат:
4.1 Юридически лица:
• организация по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или Закона за народните читалища,
• община,
• образователни и здравни заведения и организации, които са на бюджетна издръжка
• религиозно настоятелство, регистрирано вероизповедание,
• друго юридическо лице, което не е търговец, с благотворителни, социални, природозащитни, здравни, научноизследователски, образователни, културни и спортни цели.
Търговски дружества не могат са бъдат Чудотворци, но могат да бъдат ЧУДОДЕЙЦИ и да използват възможностите на Платформата, за да привличат дарения и да даряват.
4.2. Физически лица:
• Физически лица, които се нуждаят от финансова помощ за участие в конкурси, състезания, олимпиади и други форми за изява на таланти – за пътни и престой, такса участие, закупуване на инструменти, технически средства, материали.
4.3 Чудотворците имат ключова роля в Платформата и трябва да:
• Бъдат информирани, че в Платформата се създава кампания, за да се набират средства в тяхна полза.
• Бъдат одобрени.
• Бъдат активни и актуализират информация за кампаниите си в своите сайтове и социални мрежи.
• Периодично да изпращат отчети, които се представят пред чудодейците чрез сайта.

5. ЧУДОДЕЕЦ (ДАРИТЕЛ)
5.1. Чудодеецът може да:
• дарява без регистрация;
• дарява анонимно или явно;
• дарява по банков път или с SMS;
• има право да получава отчети и информация за всички активности в периода му на ангажираност;
• има право да получава документ за направените от него дарения по банков път – при желание (договор, служебна бележка);
• сподели кампанията на приятелите си чрез Facebook, Twitter, Google+

5.2. Фондация „Чудо на чудесата”, според правилата си за мерки срещу изпирането на пари, е длъжна да идентифицира чудодееца и може да изиска от чудодейците информация, за да направи това.
5.3. Ако чудодеецът-физическо лице желае да ползва данъчните облекчения по ЗДДФЛ, попълва допълнително трите си имена и лични данни за издаване на служебна бележка на годишна база.
5.4. Ако чудодеецът-фирма желае да сключи договор и да ползва данъчните облекчения по ЗКПО, попълва допълнително данните на фирмата – име, адрес, ЕИК и представляващо лице.

6. ЧУДИТЕЛИ (Корпоративни дарители, партньори и съмишленици)

6.1. Чудителите могат да подкрепят Фондацията и нейните каузи (Чудотворци) като:
6.1.2. Правят материални дарения и осигуряват чудните дарове, с които Фондацията благодари на своите Чудодейци
6.1.3. Правят финансови дарения за Фондацията с цел да подпомогнат нейната издръжка
6.2. Чудителите могат да участват в съвместни благотворителни кампании с Фондацията
6.3. Чудителите сключват договор с Фондацията, който отговаря на целите на дарението и на българското законодателство
6.4. Чудителите могат да бъдат рекламирани в кампаниите на Фондацията

7. ЧУДНИ ДАРОВЕ
7.1. Чудните дарове представляват предметни или непредметни награди. Те са ограничен брой и могат да се раздават на случаен принцип измежду всички чудодейци на платформата за конкретния календарен месец.
7.2. Чудодейците могат да участват еднократно във всяка инициатива, без значение от броя направени дарения чрез SMS или други способи
7.3. Разпределянето на даровете ще се извършва на случаен принцип до 20 число на всеки месец от трите, в които протича кампанията. Разпределянето на даровете във всяко теглене ще се случва на пропорционален принцип. Информацията затова ще бъде публично оповестена на Платформата при спазване на всички мерки за сигурност и съхранение на личните данни.
7.4. Определените чудодейци следва да се свържат с Фондацията на мейл tovae@chudonachudesata.bg, за да се уточнят детайли за получаване на чудния дар.
7.5. Непотвърдените от чудодейци данни и намерение за получаване на дарове в срок от 30 дни след публичното им оповестяване, ще се считат за непоискани и Фондацията има право да се разпорежда с тях както намери за добре.

8. ОДОБРЕНИЕ

8.1. Одобрение на чудотворците
Платформата изисква Чудотворците да бъдат предварително одобрявани, тъй като Фондацията е посредник на даренията и носи отговорност за законосъобразността на даряването и проследяването на отчетността.
Чудотвореците се одобряват при кандидатстването за всяка кампания, предназначена да набира средства за тях. Периодично събираната информация може да бъде опреснявана при поискване от Фондацията.
Отговорност за предоставяне на информацията, нужна за одобряването на Чудотвореца, носи самият Чудотворец – физическо или юридическо лице.
Фондация „Чудо на чудесата“ изисква документи за одобрение, които не могат да бъдат намерени в публични регистри с цел удостоверяване на правния статут и на способността на Чудотвореца да употреби даренията по предназначение и с прозрачност.
Списък на задължителните документи се споделя при поискване.

8.2. Одобрение на кампаниите
Това одобрение не се прави по целесъобразност или по същество, Платформата предоставя инструменти за набиране на средства за различни цели, споделяни от различни групи и хора, а спрямо следните общи критерии:
– Яснота – кой, за какво и защо ще получи пари
– Нужда – описанието и придружаващите документи потвърждават ли необходимостта от кампания и обстоятелствата, свързани с нея
– Етични съображения – кампанията да не предвижда или провокира:
· Дискриминация по какъвто и да било признак на лица и групи;
· Действия, уронващи достойнството на подпомаганите или на други свързани страни, използване на език на омразата и провокиране на напрежение или конфликти;
· Действия, свързани с политически цели.

8.3. Процедура
Попълненият при създаването на кампанията въпросник и прикачените документи се разглеждат от екипа на Фондацията. Екипът формулира препоръки към кандидатите, ако се налага, одобрява или отказва включване.
Срок за разглеждане и одобрение – до 3 седмици, освен при поискани допълнителни документи.

9. ДОГОВОР И ПЛАЩАНЕ
9.1. За кампании в chudonachudesata.bg

9.1.1. Фондацията и Чудотворецът сключват рамков Договор за финансиране от участие на Чудотвореца в Платформата. Договорът е със срок от една година от датата на първата одобрена кампания и в този срок Чудотворецът може да има неограничен брой кампании или подновяване на същата кампания с нови обстоятелства. Договорът регулира начин на плащане на даренията, отчитане, подаване на актуална информация и визуализация. Договорът може да бъде продължаван.
Договорът се изпраща на Фондацията сканиран за стартиране на кампанията, а после и подписан оригинал по пощата.

9.1.2. За всяка кампания на Чудотвореца Фондацията извършва плащания. Набраните средства се изплащат до два месеца след приключване на кампанията.
9.1.3. При надхвърляне на целевата сума на кампанията преди изтичане на срока й и при желание на ЧУДОТВОРЕЦА кампанията да продължи, следва предоговаряне между ЧУДОТВОРЕЦА и Фондацията. Това може да означава промяна на целевата сума или промяна в обстоятелствата в кампанията (допълващи дейности, разширяване на обхвата, удължаване на срока, друго).

9.2. За ЧУДОТВОРЦИ, включително компании за подстраница в раздели „Чудеса“ и „Чудни партньори“

10. АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Подаването на актуална информация е задължително условие за поддържане на кампанията активна. Информацията включва текстове, снимки, видео и медийни материали за събития, свързани с кампанията. Информация могат да подават ЧУДОТВОРЦИТЕ.
Актуалната информация ще бъде одобрявана съобразно критерии за одобрение на съдържание.
Актуалната информация е необходима за обновяване на съдържанието и оттам на интереса към кампанията. При неспазване на това условие Фондацията ще преразгледа взаимоотношенията си с Чудотвореца.

11. ОТЧЕТНОСТ

Отчетността е задължително условие за включване в Платформата. Фондацията носи отговорност за целесъобразното изразходване на даренията, включително финансово-отчетна, пред всички, участващи в Платформата.
Чудотворецът-организация или физическо лице дължат отчет до 2 месеца след края на кампанията си или до 31.01. на всяка календарна година за кампании през предходната година. Отчетът представлява разказ за постигнатото с получените дарения, опис на документите за разход (фактури, договори) и визуален материал – снимки, видео, медийни публикации. В отчета се декларира какви други дарения са постъпили за същата кампания. Фондацията може да прави посещения на случаен принцип и да изисква за преглед документи за разход, описани в отчета, по всяко време с одитни цели.
За постъпващи дарения над 30000 лв. се прилагат изискванията по Закона за мерките срещу изпирането на пари.

12. ДАРЕНИЯ

Даряване чрез Платформата в България по банкова сметка или SMS
Всички дарения за всички каузи се набират в сметки на Фондацията, след постъпления по банков път и от DMS България. Фондацията от своя страна превежда пропорционално даренията по сметките на чудотворците. Даренията по банков път не могат да участват в получаването на благодарствени дарове, тъй като Фондацията няма достъп до личните данни за постъпили дарения.

Даренията по банков път се одобряват след справка в движението в банковата сметка. Това се прави от администратор на Платформата.

13. ТАКСИ
Фондацията получава направените дарения с удържани от мобилните оператори и DMS такси, след плащането на разходи за превод, които зависят от вида на използваната карта/сметка и държавата, от която се плаща. Фондацията удържа 8% от направените дарения за покриване на оперативни разходи и закупуване на благодарствени дарове.

14. АВТОРСКИ ПРАВА

14.1. Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта, са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
14.2. Creative commons. Част от материалите на сайта могат да бъдат използвани при условията на лиценза Creative Commons. Тези материали са специално обозначени със знак.
14.3. Всеки ЧУДОТВОРЕЦ носи отговорност за собствеността върху снимките и видеоматериалите, които предоставят за публикуване в сайта.

15. ЛИЧНИ ДАННИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

15.1. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.
15.2. Дарявайки с SMS в платформата чудодейците предоставят доброволно личните си данни (мобилен телефон) и дават съгласието си тези данни да бъдат използвани (събирани и администрирани) от „Линк Мобилити“ ООД, както и неговите подизпълнители/партньори (включително „ДМС България“ и доставчици на куриерски услуги) само и единствено за цели, свързани с благотворителните кампании, а именно:
15.2.1. валидно дарение, участие в благотворителни инициативи и установяване на контакт с тях за целите на доставката чудните дарове и получаване на информация за нови кампании;
15.2.2. организиране и осигуряване на нормалното получаване на даровете и осъществяване на комуникация в тази връзка.
15.3. Участниците в активностите на Фондацията предоставят личните си данни доброволно. Отказът да се предоставят личните данни води до невъзможност за пълноценно участие.
15.4. Администраторът на лични данни ще съхранява личните данни на Дарителите до приключване на кампанията и уреждане на всички отношения, свързани с нея.
15.5. Дарителите имат следните права по отношение на техните лични данни:
15.5.1. право на потвърждение дали Фондацията и нейните партньори обработват техни лични данни и, ако това е така, да получат достъп до тях и до определена информация относно това обработване, както и копие на личните данни, които са в процес на обработване;
15.5.2. право на коригиране на личните данни, ако са неточни;
15.5.3. право на изтриване на личните данни (т. нар. „право да бъдеш забравен“) – когато вече не са необходими за целите, за които са събрани или обработвани по друг начин, или ако напр. са били обработвани незаконосъобразно;
15.5.4. право на ограничаване на обработването – когато Дарител оспори точността на личните си данни, за период, който позволява на Фондацията да провери неговото оплакване, както и в други случаи, предвидени в действащото законодателство;
15.5.5. право на преносимост – да получат личните си данни, които са предоставили на Фондацията и нейните партньори и които се обработват по автоматизиран начин, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, и да прехвърлят тези данни на друг администратор без възпрепятстване от Фондацията, или да поискат от Фондацията да прехвърли личните данни на друг администратор, когато прехвърлянето е технически осъществимо;
15.5.6. право на оттегляне на съгласието за обработване – Дарителите имат право във всеки един момент да оттеглят съгласието си за обработване на техни лични данни, което няма да засегне законосъобразността на обработването, извършено преди оттегляне на съгласието. Ако обаче даден Дарител оттегли съгласието си за обработване, това няма да му позволи да вземе пълноценно участие.
15.6. Ако Дарителят желае да упражни някое от горепосочените права, следва да се свърже с Фондацията на някой от посочените контакти: лично на адреса на Фондацията и на мейл chudenki@chudonachudesata.bg.
16. БИСКВИТКИ
Платформата ползва cookies, за да ви разпознава (анонимно) и следи поведението на потребителите на сайта. Използваме тази информация, за да направим сайта по-добър.

Платформата може да записва IP адреса Ви. Бихме ползвали тази информация само, за да предотвратим измами, уловим проблеми и съберем демографска информация (анонимно).
Използваме различни защитни методи като кодиращи системи и системи за оторизация, за да поддържаме сигурността на вашата информация.

Платформата се задължава да не предоставя информация за потребителите, които използват интернет страницата за други цели и/или нужди, извън тези, за които е създадена.

17. УПОТРЕБА НА СЪДЪРЖАНИЕТО

Платформата ви дава право да използвате (копирате и разпространявате) съдържанието в сайта за лична употреба, с нетърговски цели.

Съдържанието, публикувано на Платформата, е собственост на Платформата и/или неговите партньори и клиенти. Чрез използването на Платформата Вие се съгласявате да не използвате съдържанието на Платформата за продажба, опит за продажба, разпространение или показване на информацията с търговска цел, както и да не модифицирате съдържанието ѝ. Вие не може да продавате, модифицирате, разпространявате или показвате това съдържание с търговска цел под каквато и да е форма.

18. УСЛОВИЯ ЗА СИГУРНОСТ

Платформата прилага мерки за подсигуряване коректност, актуалност и сигурност на съдържанието и потребителските данни в сайта. Въпреки това, съществува риск.
Използвайки сайта, вие се съгласявате, че осъзнавате и приемате този риск. Платформата не поема отговорност за коректността, актуалността и сигурността на съдържанието и информацията в сайта.
Платформата не гарантира, че сайтът ще бъде непрекъснато достъпен и без технически проблеми.
Платформата не поема отговорност за пропуснати ползи и/или нанесени вреди в следствие на употребата на сайта.

19. ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ

19.1. Потребителите на Платформата декларират готовността си да ползват услугата само съобразно нейното предназначение и да не извършват неправомерни действия с нея. Потребителите на услугите нямат право да публикуват, качват, изтеглят, записват и разпространяват по какъвто и да е друг начин съдържание посредством Платформата което:
· Нарушава патенти, авторски и сродни права, търговска тайна, представлява лични данни на трето лице, поверителна информация и друга такава, забранена от закона.
· Което е невярно, подвеждащо и неточно.
· Което противоречи на разпоредби на закона, добрите нрави и обичаи в Република България
· Което е реклама на други услуги и предмети, несвързани с целите на Платформата .
· Което съдържа вируси и друг софтуер, който може да навреди на софтуер или хардуер на Платформата или на неговите потребители.
· Което създава лъжлива представа за друга личност.
19.2. Освен това потребителите на услугата нямат право:
· Да извършват действия, които биха натоварили прекомерно инфраструктурата на Платформата .
· Да се опитват да смущават дейността на представяната Платформата услуга.
· Да се опитват да заобикалят ограничения в предлаганите услуги, наложени от Платформата .
· Да използват софтуер за индексиране на съдържанието на страницата.
19.3. При констатирано нарушение на правилата на сайта, Фондацията запазва правото да:
· Премахва или изменя всякакво съдържание, публикувано на Платформата от потребителите.
· Блокира достъпа на нарушителите

20. ЕЛЕКТРОННИ СТРАНИЦИ НА ТРЕТИ ЛИЦА
Платформата позволява публикуването на препратки към електронни страници на трети лица. Препратки към електронни страници на трети лица и такива от електронни страници на трети лица към Платформата са изцяло отговорност на потребителите на платформата. Платформата не носи отговорност за съдържанието на електронни страници на трети лица и посещението им от свои потребители. В този смисъл Платформата не носи отговорност за вреди, нанесени на свои потребители от електронни страници на трети лица.
21. БАНКОВИ СМЕТКИ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОДОБРЕНИ КАМПАНИИ В ДРУГИ ЕЛЕКТРОННИ СТРАНИЦИ
21.1. Платформата не допуска публикуване на препратки в други електронни страници за набиране на средства за кампании, одобрени за публикуване в Платформата, с изключение на кампании, които са включени в Единния дарителски механизъм DMS. За всяко публикуване се взема индивидуално решение.
21.2. Платформата не допуска публикуване на банкови сметки и други канали за превеждане на средства на други електронни страници освен www.chudonachudesata.bg

22. ПРОМЕНИ

Платформата си запазва правото да променя Общите условия или да спира, изменя или прекратява предоставената услуга, като потребителите ще бъдат уведомени за това на интернет страницата на Платформата или чрез известие на имейла, предоставен от тях. В случай че след уведомяването на потребителя за промяната на Общите условия, той продължи да ползва услугите на сайта, това ще се счита за мълчаливо приемане от негова страна на тези промени.

За неуредените в настоящите общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Възникналите спорове се решават чрез преговори, а при непостигане на съгласие се отнасят към компетентния български съд.

Настоящите Общи условия са приети от управителните органи на Фондация “Чудо на чудесата” на 17.09.2021.